Search for:

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades
personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018
de 5 de desembre (LOPDGDD), l’informem que les dades personals aportades en aquest
formulari seran tractades per RAUL ARMERO LOPEZ., amb la finalitat de la prestació dels serveis demanats.
Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que
no exerceixi cap dret dels que l’emparen. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació
legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu
consentiment previ. Un cop les seves dades ja no siguin necessàries, es suprimiran amb les
mesures de seguretat adequades.
Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les
seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a RAUL ARMERO LOPEZ,
amb domicili PG RAFAEL SOLER, 48, BX 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES
(BARCELONA) o enviant un correu electrònic a gestio@detectrans.com, junt amb una
fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir. Té
igualment dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del
consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix.
També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals
no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).
Amb la signatura del present document, el sotasignat es considera informat i atorga el seu
consentiment per al tractament esmentat.